Uw privacy staat bij YourRecruiter bovenaan. Zoals u van ons mag verwachten zijn discretie en zorgvuldigheid onderdeel van ons dagelijks werk. In ons privacy beleid leggen wij uit waarom en hoe wij met uw gegevens omgaan en wordt de vertaling van de wettelijke Europese AVG vereisten naar de praktijk gemaakt.

Privacybeleid


Recht op bezwaar: u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen:
(i) gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden; en
(ii) verwerking van uw persoonlijke informatie die gebaseerd is op onze legitieme belangen, tenzij er een legitieme reden is voor onze voortdurende verwerking


YourRecruiter B.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 67972616) (“YourRecruiter”, “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar kandidaten, klanten en gebruikers van de website. We willen een veilige gebruikerservaring bieden. Wij zullen ervoor zorgen dat de informatie die u ons verstrekt, of die wij verzamelen, via verschillende kanalen (waaronder onze website, via schriftelijke correspondentie (inclusief e-mail), gesprekken met onze consultants), alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid.

Via dit Privacybeleid informeren wij u over de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen van kandidaten, de doeleinden waarvoor we de gegevens gebruiken en de manieren waarop de gegevens worden verwerkt. We willen ook voldoen aan de transparantieverplichting op grond van de EU-verordening algemene gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en de nationale wetten die AVG implementeren.

Voor het doel van dit Privacybeleid is de verwerker van persoonlijke gegevens YourRecruiter en onze contactgegevens staan ​​vermeld in de rubriek contact aan het einde van dit Privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en contactgegevens (samen met uw e-mailadres) en andere relevante informatie uit uw Curriculum Vitae (“CV”). Soms bevat dit ook gevoelige persoonlijke informatie, zoals details over het financiële inkomen. Wanneer we uw gegevens en uw CV elektronisch ontvangen, kan dit zijn via een upload op onze website, een sollicitatie via een externe vacature, direct contact of een pro-actieve benadering van onze consultants.

We zullen wellicht verdere persoonlijke informatie over u verkrijgen in de loop van onze relatie met u. Deze informatie kan rechtstreeks van u of van derden worden verkregen, zoals organisaties aan wie wij uw CV hebben verstrekt en waarbij u betrokken bent in het eventuele sollicitatieproces.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren, gebruiken en vrijgeven voor onze legitieme bedrijfsdoeleinden, waaronder:

 1. om onze diensten aan u te leveren;
 2. om onze zakelijke relatie te behouden, waarbij u een gebruiker bent van onze website, een klant of kandidaat;
 3. om u in staat te stellen uw CV in te dienen voor algemene sollicitaties, om te solliciteren op specifieke vacatures of om u te abonneren op onze vacature-alerts. Zie het afzonderlijke gedeelte over “Curriculum Vitae” hieronder, waarin dieper wordt ingegaan op dit onderwerp;
 4. om uw gegevens te matchen met vacatures, om ons te helpen bij het vinden van een functie die voor u het meest geschikt is en om uw persoonlijke informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie) naar klanten te sturen om te solliciteren;
 5. om uw gegevens te bewaren en u op de hoogte te houden van toekomstige vacatures, los van de specifieke functie waarvoor u contact met ons hebt opgenomen;
 6. om uw vragen te beantwoorden en aan uw verzoeken te voldoen;
 7. om producten en diensten direct op de markt te brengen, u te adviseren over nieuws- en branche-updates, evenementen, promoties en wedstrijden, rapporten en andere informatie. Voordat we dit doen, krijgt u een optie om af te zien van dergelijke communicatie en een mogelijkheid om u af te melden wordt ook bij elke communicatie verstrekt;
 8. om contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen;
 9. om verdere services aan u te leveren door uw persoonlijke informatie te delen met vertrouwde derde partijen. Verdere details hierover zijn te vinden in de afzonderlijke sectie hieronder over “Hoe wij uw persoonlijke informatie delen”;
 10. om persoonlijke informatie vrij te geven aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties, als we daartoe verplicht of toegestaan ​​zijn.

We kunnen, in overeenstemming met de lokale regelgeving, bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens verwerken (ook wel speciale categoriegegevens genoemd in AVG), als u deze opneemt in informatie die u ons stuurt, bijvoorbeeld als u informatie over uw gezondheid, religie of etnische afkomst opneemt in het CV dat u ons toestuurt. We kunnen ook worden verplicht om gegevens m.b.t. “Verklaring omtrent het gedrag” vast te leggen. We hebben processen geïmplementeerd om ons gebruik en de openbaarmaking van dergelijke gevoelige gegevens te beperken.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Op basis van de AVG zijn dit de belangrijkste redenen voor het verwerken van persoonlijke informatie van onze klanten en kandidaten:

(a) Noodzakelijk om een ​​overeenkomst aan te gaan of uit te voeren – om verplichtingen na te komen die wij aangaan om u een dienst te verlenen, of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een ​​contract met ons aan te gaan, is het noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen – we zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke vereisten die ons kunnen verplichten om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie;

(c) Nodig voor de doeleinden van gerechtvaardigd belang – wij zullen uw persoonlijke gegevens moeten verwerken voor de doeleinden van onze (of een derde) gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat die belangen niet worden overschreven door uw rechten en vrijheden inclusief uw recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De bemiddeling van kandidaten voor veelal specialistische vaste en interim posities vereist het verwerken van persoonlijke gegevens en het “volgen” van kandidaten. Ons gerechtvaardigde belang omvat het reageren op verzoeken en vragen van u of een derde partij, u informeren over kansen (banen en/of interim posities) voor u in de arbeidsmarkt, u informeren over onze producten en diensten, het verzorgen van uitbetalingen en ervoor zorgen dat onze diensten op een passende en efficiënte manier worden uitgevoerd. Wij beperken ons tot de informatie die voor het gerechtvaardigde belang vereist is;

(d) Toestemming – in sommige omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier te verwerken.

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

In bepaalde gevallen zullen we uw persoonlijke informatie met andere partijen delen. Details van die partijen worden hieronder uiteengezet, samen met de redenen om deze te delen.

Cliënten

We delen uw persoonlijke informatie met klanten die vacatures hebben voor posities waarin u geïnteresseerd bent. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Vertrouwde derde partijen

We zullen uw persoonlijke informatie met vertrouwde derde partijen delen, voor het leveren van diensten die u of onze klanten hebben aangevraagd, zoals:

 • referentiecontrole;
 • kwalificatiecontrole;
 • verificatie van gegevens die u hebt verstrekt uit bronnen van derden; en/of
 • psychometrische evaluaties of vaardigheidstests.

We zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden die namens ons taken uitvoeren en diensten aan ons leveren, zoals:

 • professionele adviseurs;
 • leveranciers van gegevensanalyse;
 • IT-consultants die testen en ontwikkelingswerk uitvoeren op onze IT systemen;
 • onderzoeks- en postbedrijven; en/of
 • functiecoördinatoren.

We hebben minimale normen voor vertrouwelijkheid en gegevensbescherming van dergelijke derden nodig. Voor zover persoonlijke informatie wordt verstrekt aan derde partijen buiten de EU, of die toegang krijgen tot de informatie van buiten de EU, zullen wij ervoor zorgen dat goedgekeurde processen zijn geïmplementeerd, zoals de goedgekeurde Modelclausules of het EU / US Privacyshield. .

Regelgevende en wetshandhavingsinstanties

Zoals hierboven vermeld, kunnen we, als we een verzoek ontvangen van een regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie, en als dit is toegestaan ​​op grond van de AVG en andere wetten, bepaalde persoonlijke gegevens bekendmaken aan dergelijke instanties.

Nieuwe bedrijfseigenaren

Als YourRecruiter samenvloeit met of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zullen we uw persoonlijke gegevens delen met de nieuwe eigenaren van het bedrijf en hun adviseurs. Als dit gebeurt, ontvangt u bericht van een dergelijke gebeurtenis.

Hoelang bewaren wij uw informatie

De tijdsduur dat we uw persoonlijke gegevens bewaren of opslaan, is afhankelijk van de services die we voor u uitvoeren en van de tijd die u van onze diensten gebruik wenst te maken. Aangezien we vaak kandidaten met plaatsingen gedurende vele jaren ondersteunen, en mogelijk gedurende hun gehele loopbaan, is het doel waarvoor we kandidaatgegevens bewaren vaak van doorlopende aard. We voeren regelmatig opschoningsacties uit om gegevens te wissen en bij te werken met onze kandidaten om ervoor te zorgen dat (a) de gegevens die we bijhouden juist zijn en (b) we gegevens niet te lang bewaren.

In onze algemene voorwaarden staat dat onze klanten kandidaatgegevens, zoals CV’s, enkel mogen bewaren voor de specifieke functie waarvoor u solliciteert en dat zij, als verwerkers van uw gegevens, u moeten informeren als zij van plan zijn uw CV in het dossier te bewaren om u op de hoogte te stellen van mogelijke toekomstige rollen, of om uw gegevens anderszins vast te houden of te gebruiken voor andere doeleinden.

Uw rechten op informatie die wij over u hebben

U heeft rechten met betrekking tot persoonlijke informatie die wij over u hebben. Een toelichting van deze rechten en hoe ze uit te voeren, wordt hieronder uiteengezet. We hebben een bewijs van uw identiteit nodig voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

Recht op inzage

U hebt te allen tijde het recht om een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u bezitten aan ons te vragen . Als we een goede reden hebben en als de AVG dit toestaat, kunnen we uw verzoek om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens of bepaalde elementen van het verzoek weigeren. Als we uw verzoek of een onderdeel ervan weigeren, zullen we u onze redenen daarvoor geven. Onze systemen zijn erop ingericht om u een volledig rapport te leveren, waarbij de gegevens van derden (opdrachtgevers bijvoorbeeld) anoniem blijven en zo de privacy van derden niet in het geding komt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Als persoonlijke informatie die wij over u bewaren niet juist, verouderd of onvolledig is, hebt u het recht om de gegevens te laten corrigeren, bij te werken of te voltooien. U kunt ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via een van de methoden in het onderstaande contactgedeelte.

Recht op vergetelheid (het recht om “vergeten” te worden)

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om een verzoek in te dienen om de persoonlijke gegevens die we van u hebben permanent te wissen. U heeft dit recht als de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of verwerkt of onze verwerking van de informatie is gebaseerd op uw toestemming en er geen andere juridische gronden zijn waarop wij de informatie kunnen verwerken. U kunt uw gegevens bijvoorbeeld niet laten wissen wanneer u een lopende interim opdracht via ons heeft of in een lopende selectieprocedure bij onze opdrachtgever zit. Onze systemen zijn erop ingericht om een snelle en permanente verwijdering van al uw gegevens snel door te voeren.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via een van de methoden in de onderstaande sectie Contact. Bijvoorbeeld als we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor onze verwerking waarmee wij uw rechten en belangen negeren. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

U hebt mogelijk ook het recht om ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken, bijvoorbeeld in omstandigheden waarin u de juistheid van de informatie hebt betwist en gedurende de periode waarin wij de juistheid ervan verifiëren.

Recht op dataportabiliteit

In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonlijke informatie die we over u hebben in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

U kunt ons vragen om deze informatie naar u te verzenden of rechtstreeks naar een externe organisatie.

Het bovenstaande recht bestaat alleen met betrekking tot persoonlijke informatie die:

 • u ons eerder hebt verstrekt; en
 • door ons geautomatiseerd wordt verwerkt.

Hoewel we blij zijn dat dergelijke verzoeken kunnen worden gedaan, kunnen we de technische compatibiliteit met systemen van een derde partij niet garanderen. We kunnen ook niet voldoen aan verzoeken die betrekking hebben op persoonlijke gegevens van anderen zonder hun toestemming.

U kunt een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een van de methoden in het onderstaande contactgedeelte.

Bovenstaande rechten zijn onderhevig aan beperkingen en uitzonderingen. We zullen redenen opgeven als we niet kunnen voldoen aan een verzoek om de uitoefening van uw rechten.

Toestemming

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen met behulp van de details in het onderstaande contactgedeelte.

Job Alerts

Om u te abonneren op e-mailberichten over vacature updates, moet u uw naam en e-mailadres opgeven. Deze e-mail wordt gebruikt om u per e-mail op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures in uw sector en om u te voorzien van branchenieuws en andere informatie met betrekking tot onze diensten.

Als u besluit dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van afmeldingskoppelingen die staan vermeld in elk
e-mailbericht dat u ontvangt.

Curriculum vitae

Wij bieden u de mogelijkheid om uw CV in te dienen via onze website of door uw CV aan te bieden aan een van onze consultants. U kunt dit doen om voor een ​​specifieke geadverteerde vacature in aanmerking te komen of om in aanmerking te komen voor vacatures en interim posities wanneer ze vacant worden.

Uw CV wordt opgeslagen in onze database en is toegankelijk voor onze consultants.

U kunt uw CV op elk moment bijwerken, door dezelfde procedure te volgen om een ​​nieuw CV in te dienen. Uw oude CV wordt automatisch gearchiveerd. Contactgegevens kunnen op deze manier ook eenvoudig worden gewijzigd. Uiteraard kan dit ook allemaal door contact op te nemen met een van onze consultants.

Verzamelde informatie over online bezoekers

We verzamelen collectief informatie en statistieken over alle bezoekers van onze website, bijvoorbeeld:

 • welk onderdeel van de website het best wordt bezocht; en/of
 • welke services gebruikers het meest gebruiken.

We gebruiken dergelijke gegevens alleen in geaggregeerde vorm, dus niet op persoonsniveau. Deze informatie helpt ons te bepalen wat het meest voordelig is voor onze gebruikers en hoe we onze online services voortdurend kunnen verbeteren om een ​​betere algehele ervaring voor onze gebruikers te creëren.

Gebruik van cookies

Zoals bij de meeste websites het geval is, plaatsen we cookies op uw computer of een ander apparaat wanneer u onze sites bezoekt. Grotendeels worden deze cookies gebruikt om de functionaliteit van de websites in te schakelen, de gebruikerservaring te verbeteren of ons te helpen onze website te optimaliseren, verkeer te meten en andere interne beheersingsdoeleinden.

Andere websites

Als u op links en banneradvertenties op onze websites klikt, kan uw browser toegang krijgen tot een website van een derde partij, waar praktijken voor gegevensprivacy anders zijn dan die van YourRecruiter.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door deze derden en wij adviseren u hun privacybeleid te raadplegen.

Op internet gebaseerde overdrachten

Aangezien internet een mondiale omgeving is, betekent het gebruik van internet voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs dat gegevens op internationale basis worden doorgegeven. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden via externe netwerken niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment door YourRecruiter worden gewijzigd. Als we ons privacybeleid in de toekomst wijzigen, zullen we u per e-mail informeren over belangrijke wijzigingen of, wanneer u ons uw e-mailadres hebt verstrekt.

Gelijke kansen

YourRecuiter is een werkgever en recruitment organisatie dat staat voor gelijke kansen en zich inzet voor diversiteit. Dit betekent dat alle sollicitanten en personeelsleden gelijk behandeld zullen worden en dat we niet zullen discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etnische afkomst, huidskleur, nationaliteit, nationale afkomst, handicap, seksuele geaardheid, religie, leeftijd of dergelijken.

Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen zullen we van tijd tot tijd de door u verstrekte informatie gebruiken voor het meten van diversiteit. Deze dergelijke informatie zal op geanonimiseerde basis worden gebruikt.

Contact

Als u vragen heeft of als u contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven uiteengezet, neem dan contact met ons op per e-mail of per brief naar het volgende adres:

E-mail: gdpr@yourrecruiter.com
Als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op per e-mail of per brief naar het volgende adres:

Contactpersoon: Wiebe Lempke
E-mail: wiebe@yourrecruiter.com

YourRecruiter B.V.
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amersfoort

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren.